Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30252
Khách trực tuyến : 18
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Quảng cáo
220 x 150
Công văn kiểm tra ủy thác đợt 1 năm 2012
28/06/2012 - 16:02
HỘI LHPN HẢI PHÒNG 
BAN THƯỜNG VỤ
Số:74/CV-BTV
"V/v kiểm tra hoạt động ủy thác
cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác"
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2012


                             Kính gửi:

                                            - Ngân hàng CSXH Thành phố
                                            - Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH quận, huyện
                                            - Ban Thường vụ Hội LHPN quận, huyện.

    Thực hiện Văn bản Liên tịch số 476/VBLT ngày 01/8/2007 giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và Hội LHPN Hải Phòng về việc “Thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.
Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, bổ khuyết, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong hoạt động uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Ban Thường vụ Hội LHPN Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức kiểm tra đợt 1 năm 2012.
    * Thành phần Đoàn kiểm tra gồm:
- Đại diện Lãnh đạo, Ban chuyên đề Hội LHPN thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH thành phố;
- Đại diện Phòng Giao dịch NHCSXH quận, huyện;
- Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN quận, huyện.
    * Thành phần địa phương gồm:
- Ban Thường vụ Hội LHPN và các Tổ trưởng tổ TK-VV.
    * Đơn vị kiểm tra: 6 đơn vị quận, huyện (Có lịch cụ thể kèm theo).
    * Nội dung, chương trình làm việc:
    - Báo cáo của Hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn và các tổ trưởng tổ TK - VV về:
    + Tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn của NHCSXH thông qua 6 công đoạn uỷ thác.
    + Hình thức, biện pháp, kết quả tổ chức thực hiện chương trình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ.
    + Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động uỷ thác.
    + Việc sử dụng phí uỷ thác của xã, phường, thị trấn theo công văn số 248/CV -BTV ngày 10/10/2007 của Ban thường vụ Hội LHPN thành phố.
    + Những kiến nghị đề xuất.
    - Kiểm tra hệ thống sổ sách của tổ TK - VV.
    - Ý kiến phát biểu của BTV, tổ trưởng tổ TK - VV.
    - Thăm 1 số hộ vay vốn. (Đoàn kiểm tra sẽ chọn hộ vay theo xác suất)
    - Ý kiến phát biểu kết luận của đoàn kiểm tra.
    * Địa điểm: Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.
    * Thời gian: Sáng từ: 8h; Chiều từ: 14h. (Có lịch cụ thể kèm theo)
    * Lưu ý: 100% các tổ trưởng tổ TK- VV có mặt tham gia cùng đoàn kiểm tra.
    Trân trọng đề nghị Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp tham gia đoàn kiểm tra.
Đề nghị các quận, huyện chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPN thành phố. ĐT: 031.3810022.

Nơi nhận:                                                                                                          TM.BAN THƯỜNG VỤ
- như trên                                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu VT;KT

                                                                                                                            Phạm Tuyên Dương

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào