Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30252
Khách trực tuyến : 18
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Quảng cáo
220 x 150
Kế hoạch triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại Chi hội
28/12/2012 - 15:29
HỘI LHPN HẢI PHÒNG
BAN THƯỜNG VỤ
Số: 32/KH-BTV
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ
NGUỒN TIẾT KIỆM TẠI CHI HỘI

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012-2017 về phát huy nội lực, vận động tiết kiệm, tạo nguồn vốn phát triển sản xuất; Ban Thường vụ Hội LHPN Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, từng bước giúp hội viên, phụ nữ hình thành thói quen tiết kiệm và phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Phát huy nội lực, tạo lập nguồn vốn chủ động của hội viên, phụ nữ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Củng cố nâng cao chất lượng các loại hình tiết kiệm hiện có của Hội và xây dựng loại hình tiết kiệm mới phù hợp với từng địa bàn.
2. Chỉ tiêu:
100% Chi hội phụ nữ tổ chức hoạt động tuyên truyền, phấn đấu 80% hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm tại ít nhất 1 loại hình tiết kiệm do Hội chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý.
Mức tiết kiệm: tối thiểu 5.000đ/hội viên/ tháng, nơi có điều kiện thuận lợi: 10.000đ trở lên. Số dư tiết kiệm vào cuối nhiệm kỳ tại các loại hình tiết kiệm do Hội chỉ đạo và quản lý đạt tối thiểu 300.000đ/ hội viên, nơi có điều kiện thuận lợi tối thiểu 600.000đ/ hội viên.

II. CÁC LOẠI HÌNH TIẾT KIỆM VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1. Đối tượng:
Đối tượng vận động ủng hộ và tham gia tiết kiệm: cán bộ, hội viên, phụ nữ; các cá nhân, nhà hảo tâm, tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn), cộng đồng.
Đối tượng được vay từ nguồn tiết kiệm: hội viên, phụ nữ tại các Chi/tổ phụ nữ hoặc tại các cơ quan, tổ chức vận động tiết kiệm; ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

2. Các loại hình tiết kiệm:
Là các loại hình tiết kiệm do Hội chỉ đạo, quản lý nhằm vận động phát huy nội lực, tinh thần tương thân tương ái trong hội viên phụ nữ và cộng đồng bao gồm:
+ Tiết kiệm tại các Chi hội phụ nữ: hình thức tiết kiệm do các Chi hội phụ nữ vận động hội viên phụ nữ tham gia và do cán bộ Chi hội trực tiếp quản lý nhằm hỗ trợ phụ nữ khó khăn ngay tại chi/ tổ phụ nữ đó. Nếu Chi hội phụ nữ có đông hội viên thì có thể quản lý nguồn tiết kiệm theo từng tổ phụ nữ.
+ Tiết kiệm qua các tổ phụ nữ tiết kiệm: hình thức tiết kiệm định kì bằng tiền của một nhóm phụ nữ có cùng hoàn cảnh, nguyện vọng với mong muốn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Những chị em này có thể không sinh hoạt trong cùng 1 chi/tổ phụ nữ và việc quản lý tiết kiệm do tổ trực tiếp bầu thành viên trong tổ tự quản.
+ Tiết kiệm trong các tổ góp vốn quay vòng: hình thức tiết kiệm bằng tiền hoặc hiện vật do tổ thống nhất quy định nhằm giúp đỡ các thành viên trong tổ/ nhóm. Những thành viên này có thể không sinh hoạt cùng chi, tổ phụ nữ.
+ Tiết kiệm thuộc các chương trình, dự án tín dụng của Hội và Ngân hàng chính sách xã hội: hình thức tiết kiệm do NHCSXH và các chương trình, dự án của Hội quy định và quản lý.
Kết quả tiết kiệm của các loại hình hướng dẫn trong kế hoạch này được tính như sau:
+ Tiết kiệm tại Chi hội phụ nữ, tổ phụ nữ tiết kiệm, tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình Dự án của Hội: là số dư tiết kiệm vào cuối kỳ báo cáo.
+ Tiết kiệm trong các tổ góp vốn quay vòng: là số dư tiết kiệm có được trong kỳ báo cáo.
Hội LHPN các quận, huyện căn cứ điều kiện thực tiễn và nhu cầu của hội viên phụ nữ triển khai loại hình tiết kiệm phù hợp, hiệu quả.

3. Nguyên tắc vận động, sử dụng, quản lý nguồn tiết kiệm

Việc vận động, sử dụng và quản lý nguồn tiết kiệm được thực hiện tại Chi hội hoặc tổ phụ nữ theo phương thức “tự quản”.
Lãi suất vận động tiết kiệm là 0%. Lãi suất cho vay hoặc khoản phí cố định cho chi phí quản lý thu vào đầu kỳ khi nhận vốn đều do chi/tổ/nhóm thống nhất quy định nhưng không cao hơn lãi suất cho vay hộ nghèo của NHCSXH tại cùng thời điểm.
Các loại hình tiết kiệm có quy chế hoạt động và được thảo luận, thống nhất của các thành viên tham gia.
Đối với loại hình tiết kiệm tại chi/tổ phụ nữ, mức tiết kiệm định kì hàng tháng/quý được quy định thống nhất. Khuyến khích hội viên, phụ nữ chỉ rút tiết kiệm trong trường hợp đặc biệt cần thiết.
Việc sử dụng nguồn tiết kiệm được thống nhất trong chi/tổ phụ nữ; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; chú trọng cho vay vào mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh...
Hoạt động thu tiết kiệm, bình xét đối tượng và cho vay được thực hiện ngay tại cuộc sinh hoạt theo các loại hình tiết kiệm.
Đối với những nguồn được ủng hộ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm sẽ chuyển thành quỹ chung của Chi hội phụ nữ và chỉ sử dụng vào mục đích cho phụ nữ nghèo, khó khăn vay.
Kết quả đóng góp tiết kiệm, ủng hộ, cho vay nguồn tiết kiệm phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất; có sổ sách theo dõi, quản lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp thành phố:
Xây dựng kế hoạch triển khai vận động quản lý nguồn tiết kiệm.
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm huy động sự tham gia đông đảo, rộng rãi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng; Biểu dương các loại hình, cá nhân tiêu biểu.
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các quận, huyện. Sơ, tổng kết hoạt động và giới thiệu để nhân rộng các loại hình hiệu quả.
2. Cấp Quận/ huyện:
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; ban hành các văn bản, tài liệu, mẫu biểu, sổ sách theo dõi phù hợp với khả năng cán bộ song đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.
Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực về vận động và quản lý nguồn tiết kiệm cho cán bộ Hội, đặc biệt cấp cơ sở, cán bộ chi tổ và Ban quản lý của các nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm.
Phân công cán bộ phụ trách, hướng dẫn, theo dõi hoạt động tiết kiệm tại địa phương.
Kiểm tra, giám sát đánh giá; sơ, tổng kết hoạt động và nhân rộng các loại hình hiệu quả; khuyến khích xây dựng loại hình phụ nữ tiết kiệm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Cấp cơ sở:
Tuyên truyền vận động để cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu ý nghĩa, mục đích của hoạt động tiết kiệm.
Hướng dẫn các Chi hội phụ nữ xây dựng các loại hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và nhu cầu của chị em. Phê duyệt Quy chế hoạt động của các loại hình tiết kiệm đó.
Hướng dẫn cán bộ chi/tổ/nhóm tiết kiệm ghi chép sổ sách, biểu mẫu của từng loại hình tiết kiệm nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Kiểm tra giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Đề nghị BTV Hội LHPN các quận, huyện chỉ đạo, triển khai sáng tạo hoạt động vận động tiết kiệm trên địa bàn đạt hiệu quả cao và báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phản ảnh kịp thời về Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPN Hải Phòng.
ĐT: 0313. 810022./.

                                                                                                                                         TM BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                  (đã ký)                                                                                                                                         Phạm Tuyên Dương

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào