Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019
download văn bản tại đây